Положення про методичну раду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про  методичну раду

  державного професійно-технічного навчального закладу

«Конотопський професійний аграрний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Розглянуто та схвалено

                                                                         на засіданні педагогічної ради

                                                                         ДПТНЗ «КПАЛ»

                                                                               (протокол № 10 від 25.01.2021)

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про методичну раду Державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей»

 

1.     Загальні положення

Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей» (далі - ліцей).

Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педагогічних працівників ліцею.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в ліцеї.

Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами ліцею.

2.     Завдання діяльності методичної ради

Методична рада створюється для вирішення наступних завдань в ліцеї:

˗       координація діяльності циклових комісій, методичного об’єднання та інших структурних підрозділів методичної служби ліцею, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

˗       розробка основних напрямів методичної роботи ліцею;

˗       формування мети і задач методичної служби ліцею;

˗       забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

˗       організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в ліцеї, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

˗       організація консультування педпрацівників ліцею з проблем вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

˗       розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників закладів.

˗       участь в атестації педпрацівників ліцею.

˗       проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку і апробації нових технологій, форм і методів навчання;

˗       професійне становлення молодих (початківців) педагогічних працівників;

˗       виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогічних працівників;

˗       організація взаємодії з іншими закладами професійної (професійно-технічної) освіти, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в області освіти;

˗       упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів,  програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в освітній процес.

3. Основні напрями діяльності методичної ради:

-       аналіз результатів освітньої діяльності з загальноосвітньої, загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;

-       участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних програм;

-       розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм за предметами, що вивчаються, узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;

-       підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня педагогів;

-       обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;

-       обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

-       розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою педагогів;

-       організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і упровадженню нових інформаційних технологій навчання;

-       застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

-       розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в освітньому процесі;

-       вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їх програмного забезпечення);

-       взаємовідвідування занять як усередині циклових комісій, так і між педагогами різних циклових комісій з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;

-       вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими педагогами;

4. Функції науково-методичної ради:

1) Організаційно-педагогічна:

˗       сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

˗       створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

˗       здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);

˗       розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;

˗       організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;

˗       організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами.

2) Інструктивно-методична:

˗       інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації освітнього процесу;

˗       оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

3) Пошуково-дослідницька:

˗       стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітнього процесу в ліцеї та роботі педагога;

˗       контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в ліцеї;

˗       вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в ліцеї;

˗       організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

4) Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:

- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;

- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

5. Організація роботи методичної ради

До складу ради входять голови циклових комісій, методичного об’єднання, досвідчені педагоги, директор і заступники директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вчені Вузів (за наявності співпраці). Склад ради затверджується наказом директора.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямами діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розробка змісту і т.п.)

Керує  методичною радою методист ліцею. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором ліцею і затверджується на засіданні педагогічної ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Періодичність засідань ради – 3- 4 рази на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем. При розгляді питань, що зачіпають інші напрями освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників. По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в протоколах.

6. Права методичної ради

Методична рада має право:

˗       готувати пропозиції і рекомендувати педагогів для підвищення кваліфікаційного розряду;

˗       висувати пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу в ліцеї;

˗       порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в циклових комісіях;

˗       порушувати питання перед адміністрацією закладу   про заохочення педпрацівників ліцею за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

˗       рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;

7. Контроль за діяльністю методичної ради

В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді ліцею. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором закладу професійної (професійно-технічної) освіти (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішньоліцейного контролю.

 

Методист

 

 

Олена СІЛІНТІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар