Школа молодого викладача

Школа молодого фахівця

"Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки
обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективу"
(В. Сухомлинський)

Мета: прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до навчально-виховної діяльності в ПТНЗ, надання практичної допомоги молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, формування творчого підходу до професії вчителя.

 

Завдання:

  • Систематизація знань з навчання та виховання.
  • Ознайомленні з інноваційними процесами в педагогіці та формування вміння використовувати їх на практиці.
  • Вивчення педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

 

Колективною формою методичної роботи в ПТНЗ, яка сприяє розвитку початкового професійно-педагогічного рівня викладачів та майстрів виробничого навчання є школа молодого фахівця. Передусім нами обґрунтовано концепцію школи молодого фахівця, в основу якої було покладено компетентнісний підхід до здійснення навчальної та навчально-виробничої діяльності в ПТНЗ.

Організаційна структура школи молодого фахівця передбачає наступні етапи:

ü діагностичний, який забезпечує виявлення індивідуальних потреб у методичній допомозі;

ü плануючий, передбачає визначення та планування основних напрямів розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання;

ü організаційний, що забезпечує якісне формування знань та умінь викладачів та майстрів виробничого навчання з визначених проблем;

ü корегуючий, що передбачає внесення колективів з урахуванням набутих знань, умінь та необхідних для здійснення навчальної та навчально-виробничої діяльності;

ü практичний, завдяки якому здійснюється обмін набутим досвідом.

Участь викладачів-початківців та майстрів-початківців виробничого навчання в означеній колективній формі забезпечує формування:

ü уміння проектувати зміст професійно-практичного навчання з урахуванням вимог державних стандартів професії;

ü уміння визначати раціональні форми і методи професійного навчання;

ü уміння корегувати свою професійну діяльність та вносити зміни до індивідуального плану самоосвіти;

ü уміння систематизувати необхідну психолого-педагогічну, методичну, технічну та технологічну інформацію та користуватися нею під час підготовки й організації навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.

 

 

План роботи школи адаптації молодого педагога

1

Ознайомлення з метою та завданнями школи професійної адаптації молодого педагога.

Планування роботи. Вимоги до складання навчально-плануючої документації.

Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення  навчального предмета.

Вересень

Методист

 

 

Методист

 

 

 

Голови циклових комісій

 

2

Обговорювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Опрацювання методики вивчення навчальних досягнень учнів. Різні форми опитування.

Опрацювання методичного листа МОН України «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін  1-3 курс».

Складання завдань для самостійних робіт з навчальної теми.

Рекомендації щодо подолання прогалин у знаннях учнів, виявлених під час проведення контрольних робіт.

Жовтень

Методист

 

Наставники

 

 

 

Голова циклової  комісії загальноосві-

тніх дисциплін

 

 

Наставники

 

Голови циклових комісій

 

 

3

Технологія визначення завдань уроку: навчальних, розвивальних, виховних

Комплексне планування завдань уроку.

Формування навчальної, виховної та розвивальної мети уроку з даної теми. Визначення відповідно до теми уроку і спланованої навчальної мети навчальних завдань уроку.

Самоаналіз уроку.

Листопад

 

 

Голови циклових комісій,

наставники

 

 

 

Методист

 

4

Робота зі здібними учнями на уроці.

Керування науково-дослідницькою, творчою роботою учнів у процесі навчання.

Організація науково-дослідної роботи в межах навчального процесу.

Грудень

Наставники

 

 

 

Голови циклових комісій

 

5

Ознайомлення зі шляхами активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці.

 

Відвідування уроків членами творчої групи, що працює над проблемами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Обговорення уроку.

 

Опрацювання проблеми: «Як підтримати високий рівень пізнавальної діяльності учнів на уроці».

Січень

 

Наставники

 

 

Члени групи

 

 

 

 

 

 

Методист

 

 

 

6

Чинники, що впливають на створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

 

Здійснення диференційованого підходу до учнів у процесі навчання. Суть диференціацій навчального процесу уроку.

 

Складання системи диференційованих завдань до теми.

Лютий

Психолог

 

 

 

Голови циклових комісій

 

 

 

Наставники

 

7

Методики організації самостійної роботи на уроці. Види самостійних робіт.

Моделювання фрагмента уроку із самостійною роботою навчального характеру

Відвідування уроку у майстер-класі. Самоаналіз уроку викладачем, який його проводив, та аналіз слухачами

Березень

Голови циклових комісій

 

Наставники

 

 

Члени школи

 

 

8

Упровадження у практику роботи сучасних досягнень психолого-педагогічної науки.

Державна підсумкова атестація, форми її проведення. Завдання для  державної підсумкової атестації.

Квітень

Методист

 

 

 

Голови циклових комісій

 

9

Круглий стіл з проблеми «Які труднощі у своїй роботі я вже можу переборювати, які  ще ні».

 

Анкетування молодих педагогів ліцею

Травень

Голови циклових комісій

 

Психолог

 

 

 

Методист                                 Олена СІЛІНТІН

Немає коментарів:

Дописати коментар