Положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про  методичну раду

  державного професійно-технічного навчального закладу

«Конотопський професійний аграрний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Розглянуто та схвалено

                                                                         на засіданні педагогічної ради

                                                                         ДПТНЗ «КПАЛ»

                                                                               (протокол № 10 від 25.01.2021)

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про методичну раду Державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей»

 

1.     Загальні положення

Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей» (далі - ліцей).

Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педагогічних працівників ліцею.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в ліцеї.

Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами ліцею.

2.     Завдання діяльності методичної ради

Методична рада створюється для вирішення наступних завдань в ліцеї:

˗       координація діяльності циклових комісій, методичного об’єднання та інших структурних підрозділів методичної служби ліцею, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

˗       розробка основних напрямів методичної роботи ліцею;

˗       формування мети і задач методичної служби ліцею;

˗       забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

˗       організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в ліцеї, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

˗       організація консультування педпрацівників ліцею з проблем вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

˗       розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників закладів.

˗       участь в атестації педпрацівників ліцею.

˗       проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку і апробації нових технологій, форм і методів навчання;

˗       професійне становлення молодих (початківців) педагогічних працівників;

˗       виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогічних працівників;

˗       організація взаємодії з іншими закладами професійної (професійно-технічної) освіти, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в області освіти;

˗       упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів,  програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в освітній процес.

3. Основні напрями діяльності методичної ради:

-       аналіз результатів освітньої діяльності з загальноосвітньої, загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;

-       участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних програм;

-       розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм за предметами, що вивчаються, узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;

-       підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня педагогів;

-       обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;

-       обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

-       розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою педагогів;

-       організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і упровадженню нових інформаційних технологій навчання;

-       застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

-       розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в освітньому процесі;

-       вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їх програмного забезпечення);

-       взаємовідвідування занять як усередині циклових комісій, так і між педагогами різних циклових комісій з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;

-       вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими педагогами;

4. Функції науково-методичної ради:

1) Організаційно-педагогічна:

˗       сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

˗       створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

˗       здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);

˗       розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;

˗       організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;

˗       організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами.

2) Інструктивно-методична:

˗       інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації освітнього процесу;

˗       оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

3) Пошуково-дослідницька:

˗       стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітнього процесу в ліцеї та роботі педагога;

˗       контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в ліцеї;

˗       вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в ліцеї;

˗       організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

4) Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:

- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;

- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

5. Організація роботи методичної ради

До складу ради входять голови циклових комісій, методичного об’єднання, досвідчені педагоги, директор і заступники директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вчені Вузів (за наявності співпраці). Склад ради затверджується наказом директора.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямами діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розробка змісту і т.п.)

Керує  методичною радою методист ліцею. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором ліцею і затверджується на засіданні педагогічної ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Періодичність засідань ради – 3- 4 рази на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем. При розгляді питань, що зачіпають інші напрями освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників. По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в протоколах.

6. Права методичної ради

Методична рада має право:

˗       готувати пропозиції і рекомендувати педагогів для підвищення кваліфікаційного розряду;

˗       висувати пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу в ліцеї;

˗       порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в циклових комісіях;

˗       порушувати питання перед адміністрацією закладу   про заохочення педпрацівників ліцею за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

˗       рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;

7. Контроль за діяльністю методичної ради

В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді ліцею. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором закладу професійної (професійно-технічної) освіти (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішньоліцейного контролю.

 

Методист

 

 

Олена СІЛІНТІН

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про  методичний кабінет

 у державному професійно-технічному навчальному закладі

«Конотопський професійний аграрний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Розглянуто та схвалено

                                                                         на засіданні педагогічної ради

                                                                         ДПТНЗ «КПАЛ»

                                                                               (протокол № 10 від 25.01.2021)

 

 

 

 

 

 

 

Положення про методичний кабінет

Державного професійно-технічного навчального закладу

 «Конотопський професійний аграрний ліцей»

 

І. Загальні положення

Методичний кабінет – центр методичної роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей» (далі – ліцей), де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, науково-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, нових виробничих технологій, кращих педагогічних і виробничих практик та інноваційних педагогічних технологій, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Методичний кабінет є центром методичної допомоги педагогічним працівникам ліцею та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку здобувача освіти, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних знань, умінь та навичок.

Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує методист ліцею.

На період відпустки чи тимчасової непрацездатності методиста його обов’язки можуть бути покладені на заступника директора з навчально-виробничої роботи (заступника директора з навчально-методичної роботи) або педагогічного працівника ВПУ із числа найбільш досвідчених фахівців.

Робота методичного кабінету організовується згідно з вимогами законів України  «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», Статуту ліцею та інших нормативно-правових актів.

Робота методичного кабінету знаходить відображення в розділі «Методична робота» і «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» плану роботи ліцею на навчальний рік.

 

ІІ. Мета, основні принципи діяльності та функції методичного кабінету Державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей»

2.1. Метою роботи методичного кабінету є:

-         надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності;

-         підготовки та проведення освітнього процесу із здобувачами освіти, роботи з батьками, інших законних представників здобувачів освіти;

-         навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ліцеї;

-         поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;

-         створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;

-         забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

2.2 Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:

-         демократизму, гуманізму і людиноцентризму;

-         відкритості та прозорості;

-         системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності ліцею;

-         рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

-         формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

-         безперервності професійного вдосконалення;

-         науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами;

-         забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

-         академічної доброчесності;

-         академічної свободи.

2.3 Функції методичного кабінету:

-                          створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
-                          проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
-                          надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам ліцею у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій та проєктній діяльності;
-                          узагальнення, пропагування та поширення позитивного педагогічного досвіду, кращих педагогічних і виробничих практик та інноваційних педагогічних технологій;
-                          інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

 

ІІІ. Основні завдання діяльності методичного кабінету

3.1. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:

3.1.1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності здобувачів освіти, організація розвивального простору в ліцеї.

3.1.2. Організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

3.1.3. Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі ліцею і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо.

3.1.4. Впровадження в практику роботи ліцею нових концептуальних засад функціонування системи професійної (професійно-технічної) освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання здобувачів освіти.

3.1.5. Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у ліцеї, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу професійної (професійно-технічної) освіти, її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

3.1.6. Інформування педагогічних працівників про нормативні документи в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, різні види навчальної літератури з професійної (професійно-технічної) освіти та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.

3.1.7. Надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.

Сприяння формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.

Забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними видами (стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна тощо).

3.1.8. Сприяння участі колективу ліцею в інноваційній освітній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково- психологічного, психолого-педагогічного) проекту.

3.1.9. Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії ліцею із сім’ями здобувачів освіти, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку молоді, популяризації робітничих професій та роботи ліцею.

3.1.10. Координація діяльності ліцею  з іншими закладами освіти, культури тощо для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності здобувачів освіти. Супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації проектів і програм.

3.1.11. Створення та/або поповнення фондів нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників.

3.1.12. Формування та/або поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту професійної (професійно-технічної) освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, наповнення методичного кабінету.

При укладанні електронної картотеки чи каталогу може використовуватися інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освітні Національної академії педагогічних наук України, закладів освіти, видавництв тощо.

 

ІV. Діяльність методичного кабінету

4.1 Методичний кабінет працює відповідно до плану роботу на навчальний рік.

План роботи методичного кабінету розглядається на першому засіданні педагогічної ради в навчальному році та затверджується директором закладу.

4.2 У методичному кабінеті передбачено:

-     організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій, засідання творчих груп, методичної ради тощо);

-     організацію науково-практичних конференцій;

-     організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, кращих педагогічних і виробничих практик та інноваційних педагогічних технологій,  пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;

-     ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на семінарах та конференціях.

 

V. Оснащення методичного кабінету

5.1 Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації освітнього процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.

5.2 Наповнення методичного кабінету відповідає таким вимогам:

-     інформативність та змістовність;

-     доступність;

-     сучасність;

-     естетичність;

-     задоволення потреб педагогічних працівників у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

5.2. 3 метою забезпечення вільного доступу і орієнтування в наповненні методичного кабінету його матеріали групуються за окремими розділами:

-     законодавчі та нормативно-правові акти (закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);

-     галузеві нормативно-правові акти та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність закладу професійної (професійно-технічної) освіти (накази, розпорядження, листи, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та інші нормативно-правові акти);

-     стандарти професійної (професійно-технічної) освіти, програми (типові, освітні, робочі, варіативного компоненту інші), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів професійної (професійно-технічної) освіти;

-     наукова література з різних галузей знань (педагогіка, психологія, соціологія та ін.);

-     довідкова й енциклопедична література (довідники, словники, енциклопедії);

-     зразки документів щодо планування, методичних розробок різних форм організації життєдіяльності ліцею;

-     методичні розробки консультацій для педагогічних працівників і батьків (педагогічного, методичного, психологічного, медичного змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, засідань «круглих столів», ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;

-     зразки навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;

-     добірка фахових періодичних видань;

-     досвід роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, кращі педагогічні й виробничі практики та інноваційні педагогічні технології;

-     технічні засоби розвитку i навчання;

-     інформація про педагогічні кадри (кількісний та якісний склад) і матеріали для атестації педагогічних працівників.

    У разі потреби наповнення методичного кабінету може групуватися за іншими розділами, тематичними блоками.

 

 

Методист

 

 

Олена СІЛІНТІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар